Työmarkkinatuki = Kelan maksama etuus, jota maksetaan työttömälle, joka ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Työttömyyskassa = Palkansaajien tai yrittäjien yhteisö, jonka tarkoituksena on ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan ja siihen liittyvien kulukorvausten järjestäminen asiakkailleen.

Ansiosidonnainen päiväraha = Työttömyyspäiväraha, jota työttömäksi jäänyt työnhakija voi hakea, mikäli on liittynyt töiden alkaessa työttömyyskassaan ja työssäoloehto täyttyy. Perustuu työttömyyttä edeltäneeseen ansiotasoon. Työttömyyskassaan maksetaan jäsenmaksua työssäoloaikana.

Peruspäiväraha = Jos olet työttömäksi jäädessäsi jo ollut työelämässä ja täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, voit saada Kelalta peruspäivärahaa. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 400 päivän ajan. Jos työhistoriaa on alle kolme vuotta, päivärahan enimmäiskesto on 300 päivää. 

Työssäoloehto = Työssäoloehto täyttyy, jos on ollut 26 viikkoa palkkatyössä 28 viikon tarkastelujakson aikana. Viikkotuntimäärä pitää olla vähintään 18 tuntia.

Työssäkäyntialue = Työssäkäyntialue ulottuu 80km etäisyydelle siitä osoitteesta, jonka olet ilmoittanut TE-toimistolle. Aiemmin työnhakijalla oli velvollisuus ottaa työtä vastaan työssäkäyntialueen sisällä. Nykyisin tarkastellaan päivittäisiin työmatkoihin keskimäärin kuluvaa aikaa, kun arvioidaan työnhakijan velvoitetta ottaa vastaan tarjottua työtä. Voit kieltäytyä tarjotusta kokoaikatyöstä, jos päivittäinen työmatkan kesto ylittää keskimäärin kolme tuntia. Osa-aikatyössä raja on keskimäärin kaksi tuntia.

Karenssi =  Karenssi tarkoittaa, että työnhakija menettää työttömyysetuuden määräaikaisesti, koska on menetellyt työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla. Lainsäädännössä karenssista käytetään termiä korvaukseton määräaika. Karenssin pituus vaihtelee 15 päivästä 90 päivään sen perusteesta riippuen. Tältä sivulta löydät tietoa yleisimmistä karenssin syistä.